La bancarització de les caixes

Esquerra presentarà aquest dimecres una interpel•lació a la vicepresidenta segona, Elena Salgado sobre els bancs i les caixes d’estalvis. Entenem que els nous requeriments internacionals de solvència obliguin a algunes caixes a convertir-se en bancs però el que no es pot qüestionar és el model català de caixes sense més.

El model català és un model d’èxit, d’arrelament social, que ha garantit una important obra social i que ha fet una important funció financera i les caixes que es dediquen a donar servei als petits impositors, a les petites i mitjanes empreses, a les famílies. Ara però la bancarització portarà a un oligopoli bancari. Ara els bancs tenen competència, però sense la competència de les caixes no deixaran de fer el què han fet fins ara, maximitzar els beneficis i repartir dividends pel que es pot entrar en una situació molt preocupant, també pel què fa al crèdit.

Cal també reclamar al Govern que defensi les competències de Catalunya. El govern de Catalunya està desaparegut, tenim competències en tutela de les caixes i el control dels seus òrgans de Govern. En la interpel•lació reclamarem que aquestes competències es tinguin en compte i que Catalunya tingui potestat d’arbitratge i que intervingui en el procés.

Dimecres Esquerra plantejarà, entre d’altres elements, que el procés no es generalitzi, que hi hagi transparència de les gestions i retiment de comptes; impulsar, amb independència del traspàs o no del negoci financer a una entitat bancària, el manteniment de la naturalesa jurídica de “caixa d’estalvi” i el manteniment a Catalunya del domicili social de la caixes que ja estan ubicades a Catalunya, les entitats bancàries que generi i l’ens gestor de les corresponents obres socials.

Deixa un comentari