CURS DE DRET PUBLIC DE CATALUNYA

Seguint l’estela de les dues edicions anteriors, aquest manual conté els grans eixos del sistema polític i institucional de la Generalitat de Catalunya, inclosa l’Administració local, a partir del marc constitucional, estatutari i normatiu vigent. Incorpora, a més, tota la doctrina constitucional, consultiva i científica de referència. I, així com la primera edició reflectia el context polític i institucional existent des dels inicis de l’autonomia política fins a l’Estatut de 2006, i la segona es feia ressò de l’impacte en el panorama del dret públic català d’aquest nou Estatut i de la rellevant STC 31/2010, en la present edició, totalment revisada i actualitzada, es posa en relleu l’estructura de l’autonomia política de Catalunya a partir dels canvis normatius operats a Catalunya i a l’Estat des d’aquell moment, de la que en forma part destacada el desplegament estatutari fet per les institucions pròpies, la normativa estatal d’incidència i la conflictivitat constitucional desfermada. Els estudiants, acadèmics, professionals del dret, estudiosos de la disciplina, càrrecs i funcionaris públics, i el lector en general, hi trobaran en Curs de Dret Públic de Catalunya una obra que proporciona una visió completa i sistemàtica de tots els elements essencials del dret públic de Catalunya. Resum.

NUEVA MIRADA SOBRE ANTIGUAS CUESTIONES ACERCA DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIAS.

NUEVA MIRADA SOBRE ANTIGUAS CUESTIONES ACERCA DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIAS. EL DEBER DE COMPARECER DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO EN LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS AUTONÓMICAS, LA OBLIGACIÓN DE DECIDIR LA VERDAD Y EL ROL DE LAS MINORÍAS EN LAS COMISIONES CREADAS PRECEPTIVAMENTE A SU INSTANCIA.

La recepción del instituto de las Comisiones de investigación parlamentarias en el derecho español, a partir de su introducción por la Constitución de 1978, ha suscitado tradicionalmente un vivo y recurrente debate, no solo en la esfera política sino también en la doctrinal, acerca de su alcance y virtualidad. En particular este trabajo aborda tres aspectos concretos: la controversia doctrinal suscitada por el alcance de la obligación de comparecer a requerimiento de las cámaras legislativas autonòmicas, en particular cuando ésta se cursa en relación a servidores públicos estatales; la prestación de falso testimonio por parte de los comparecientes; y la delicada convivencia de la regla de la mayoría parlamentaria con el conveniente privilegio de las minorías en la creación de las encuestas en las cámaras legislativas, tanto en la creación como en su desarrollo y desenlace. Enlace al artículo.

Els conflictes d’interessos i la nova regulació dels contractes i de la transparència a Catalunya

La contractació pública constitueix avui dia una qüestió de renovat interès després dels recents canvis operats en la seva regulació i pel seu notable impacte en les finances públiques en un context d’estretors pressupostàries. Però també perquè es tracta d’un dels àmbits privilegiats d’anàlisi de la probitat dels poders públics i de la lluita contra la corrupció. En efecte, poc després de l’adopció de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, l’informe especial del Tribunal de comptes Europeu (TCUE), de 24 de novembre de 2015, no només va constatar que les normes de contractació havien estat fins llavors una font permanent d’errors sinó que, entre les seves recomanacions, va introduir l’exigència de majors esforços per garantir la transparència i la integritat del sistema, revertint, per exemple, atàviques inèrcies com la modificació sobrevinguda de contractes per pura conveniència, posant en valor el principi d’integritat i bon govern, reconegut per la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció com a part integrant del “dret a una bona administració” previst en l’art. 41 de la Carta dels drets fonamentals de la UE. Enllaç a l’article sencer.

Malos tiempos para la libertad de expresión

Una revisión de la praxis judicial en los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona e incitación al odio.

Dos recientes informe de Aministia Internacional (AI) (España: el derecho a protestar, amenazado y Tuitea… si te atreves) denunciaban no hace mucho, entre otras muchas cuestiones, lo que esta ONG considera como una renovada determinación de las autoridades españolas de restringir el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión. Estos documentos, sea o no casualidad, vinieron a coincidir con el recurrente debate en les últimos tiempos acerca de los limites de la libertad de expresión suscitado por periódicas resoluciones judiciales y, en esta ocasión, a cuenta de la polémica censura por parte de IFEMA de una obra expuesta en Arco por el artista Santiago Sierra titulada Presos políticos en la España contemporanea y la decisión, no menos polémica, de una jueza de prohibir cautelarmente la edición y distribución del libro Fariña, del periodista Nacho Carretero, en el que se expone un crudo relato sobre el narcotráfico en Galicia, a instancias del alcalde de O Grove por entender vulnerado su derecho al honor. Enllaç a l’article sencer.

POLÍTICA I GOVERN A CATALUNYA

(Col·laboració amb 2 capítols del llibre)

SINOPSIS
La reinstauració de la Generalitat de Catalunya, que es va produir abans de l’aprovació de la Constitució espanyola, va ser l’inici del desplegament d’un ampli autogovern que va ser molt actiu des dels seus inicis. Des d’aleshores el sistema polític català ha adquirit característiques i dinàmiques pròpies i singulars que mereixen una especial atenció. Precisament per aquesta raó -i per la necessitat de fomentar el coneixement i el debat al voltant de les diferents peces que conformen la Política a Catalunya- s’ha elaborat aquesta obra col·lectiva, on participen acadèmics que pertanyen a diverses disciplines, com la Ciència Política, el Dret Constitucional i la Història. Enllaç a la fitxa del llibre.

Rajoy no podia dimitir

Article publicat al diari ARA el 01/06/2018

Em proposo analitzar una qüestió a hores d’ara extemporània, però rellevant. M’explico. Durant les hores prèvies a la votació de la moció de censura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, al ja expresident del govern, Mariano Rajoy, van ser moltes les especulacions sobre una dimissió ‘in extremis’ d’aquest últim per eludir la votació de censura i garantir la continuïtat del govern, en aquest cas en funcions, fins a la investidura d’un nou president que podia ser escollit per majoria simple en segona volta i perpetuar el seu partit en el poder. L’argument que s’esgrimien era simple: si faltava la persona censurable, la moció havia de decaure. La majoria de mitjans de comunicació es van referir amb profusió a aquesta possibilitat, sense qüestionar-se, si més no al meu parer, els poderosos dubtes jurídics que això plantejava. Enllaç a l’article sencer.